On the road to Wukro town, Ethiopia © Katrina Charles/REACH

On the road to Wukro town, Ethiopia © Katrina Charles/REACH

© 2023 REACH